داروهای گروهA,B,C

داروهای گروه A چاپ

 با توجه به اطلاعات موجود مصرف آنها در بارداری مجاز است . ...

 داروهای گروه A

طبقه بندی مصرف داروها در دروان حاملگی A

Bromhexine

Calamine – D

Calcium Pantothonate

Charocal Activted

Folic Acid

Levothyroxine Sodium

Magnesium Hydroxide

Nicotinic Acid

Nitrous Oxide

Potassium Chloride

Thyroid

Vitamin B1(Thiamine Hcl)

Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl)

Vitamin D3(Cholecalciferol)

Vitamin E

Zinc Oxide

Zinc Sulfate

 

گروه Bدرحاملگی:

با توجه به اطلاعات موجود مصرف آنها در بارداری مجاز است ....

 

Co-Amoxiclav

Acetaminophen

Co-Amoxiclav

Acetylcysteine

Colistin Sulfate

Amiloride - H

‍Cromolyn sodium

Amoxicillin

‍Cyproheptadine Hcl

Amphotericin B

Desmopressin

Ampicillin

Dexchlorpheniramin Maleate

Aprotinin

Dextromethrophan

Arginine Hcl

Diclofenac Sodium

Benzyl Benzoate

Dicyclomin

Bisacodyl

Dimenhydrinate

Bromocriptine

Dobutamine

 Carbenicillin

Doxapram

‍Cefazolin Sodium

Enflurane

‍Cefotaxime

Erythromycin

‍ Ceftazidime

Ethacrynic Acid

‍Ceftriaxone

Ethambutol

‍Cephalexin

Famotidine

Cephalothin Sodium

Glucagone

Chlorpheniramine

Glycopyrolate

Chlorthalidone

Gonadorelin

Cimetidine

Hydrochlorothiazide

Clindamycin

lbuprofen

 Clotrimazole

lndomethacin

Cloxocillin

lnsulin

Clozapine

lohexol

 

گروهCدرحاملگی:

داروهاییکه مصرف آنها در بارداری غیر مجاز است مگر در صورت ضرورت و با احتیاط فراوان .....

Betaxolol

A.C.A

Bethanechol Chloride

Acetazolamide

Biperiden

Acetylcholoine chloride

Bismuth Subcitrate

Aciclovir

Bretylium Tosylate

Albendazole

Bupivacaine

Albumin (Human)

Buprenorphine

Alfentanil

Calcitonin

Allopurinol

Calcitriol

Alprazolam

‍Calcium Dobesilate

Amantadine Hcl

‍Capreomycin

Aminoacid

/ 2 نظر / 142 بازدید
کیوان لطفی(داروساز)

مطالب شما در دنیا بی نطیر است.[خجالت]

زهرا

سلام عزیز... واقعا مطالبتون عالیه ... من تازه از رشته ی مامایی فارغ التحصیل شدم ... تشنه ی اطلاعات دارویی هستم !! سایت شما کمک زیادی به من کرد .. ممنونم ...